Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

Oferta > Moje Gospodarstwo

OFERTA PAKIETU MOJE GOSPODARSTWO:

 • OC rolnika

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. W zakresie odpowiedzialności za szkody mieszczą się również szkody wyrządzone przez zwierzęta gospodarskie (np. bydło, pszczoły, psy).
   
 • ubezpieczenie budynków

  Obejmuje ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
   
 • ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

  Ubezpieczeniem objęte jest mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczonego, osób bliskich zamieszkujących z nim w gospodarstwie domowym lub osób pracujących w gospodarstwie (mienie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ziemiopłody oraz zwierzęta gospodarskie); 
  Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych. Zwierzęta gospodarskie i domowe objęte są również od porażenia prądem. Dodatkowo istnieje możliwość ubezpieczenia wymienionego mienia (dobrowolnie) od szkód wodociągowych.

  Przedmiotem ubezpieczenia są:

  - narzędzia i maszyny rolnicze (oprócz m. in. pojazdów wolnobieżnych, ciągników i przyczep rolniczych oraz mienia związanego z produkcją szklarniową i fermową);
  - materiały i zapasy używane do prowadzenia gospodarstwa rolnego (np. materiał siewny, nawozy),
  - ziemiopłody przechowywane w budynkach w gospodarstwie, w tym zebrane zboża, warzywa, owoce,
  - zwierzęta gospodarskie i domowe (oprócz m. in. zwierząt hodowanych w chowie fermowym, pszczół oraz zwierząt nieoznakowanych, jeśli przepisy prawa wymagają oznakowania).
   
 • ubezpieczenie mienia w domu

  Ubezpieczenie ruchomości domowych oraz stałych elementów domu jednorodzinnego będącego częścią gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałem w wyniku pożaru, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych, a także przepięcia, kradzieży z włamaniem, rozboju i dewastacji.
   
 • agrocasco

  Ubezpieczenie wolnobieżnych pojazdów rolniczych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Jego zaletą jest możliwość ubezpieczania pojazdów w wariancie podstawowym (szkody częściowe i całkowite od ognia podczas prowadzonych prac polowych) lub pełnym (szkody częściowe i całkowite na skutek pożaru i innych zdarzeń losowych, a także na skutek kradzieży z włamaniem z miejsca postoju lub garażowania).
   
 • NNW

  Uubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość rekompensaty za poniesienie trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku wszystkich członków rodziny posiadacza gospodarstwa rolnego.