Kup polisę

801 105 105*
22 754 95 21*

Zgłoś szkodę

801 107 108*
58 555 62 22*

Obsługa polis

801 107 108*
58 555 62 22*

O firmie > Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego oraz etyki, obowiązujące w Towarzystwach Ubezpieczeń wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia

W Towarzystwach Ubezpieczeń, wchodzących w skład Grupy Ergo Hestia, wprowadza się zasady ładu korporacyjnego oraz etyki w działalności ubezpieczeniowej.

Przyjęcie zasad ładu korporacyjnego oraz etyki w działalności ubezpieczeniowej, jest przejawem odpowiedzialnego podejścia do zadań zakładu ubezpieczeń i roli, jaką powinien on pełnić będąc profesjonalnym podmiotem rynku usług finansowych i instytucja zaufania publicznego.

Zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej:

Niniejsze zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej oparte są na Zasadach etyki w działalności ubezpieczeniowej przyjętych przez zakłady ubezpieczeń zrzeszone w Polskiej Izbie Ubezpieczeń i służą w szczególności wspieraniu etycznego i przejrzystego funkcjonowania rynku usług finansowych.

I. Ogólne wymagania etyczne

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i reprezentujące je osoby, w tym również jego pracowników i agentów ubezpieczeniowych (dalej też wspólnie: Przedstawicieli Towarzystwa Ubezpieczeń), obowiązują podstawowe normy etyczne oraz normy szczególne związane ze specyfiką prowadzonej działalności.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i jego Przedstawiciele zobowiązani są w szczególności do postępowania:
  1) zgodnie z prawem i z postanowieniami umów ubezpieczenia,
  2) w dobrze rozumianym interesie Klienta, przez którego rozumie się również osoby poszukujące ochrony ubezpieczeniowej,
  3) w dobrej wierze,
  4) z należytą starannością.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń i jego Przedstawiciele obowiązani są rzetelnie informować Klientów o warunkach umów ubezpieczenia.
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno działać zgodnie z obowiązującymi na rynku ubezpieczeń standardami oraz przyczyniać się do ich doskonalenia.
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno:
  1) wspierać i podejmować działania zwiększające zaufanie do podmiotów działających na rynku ubezpieczeń,
  2) zdecydowanie występować przeciw niesłusznym zarzutom naruszającym zaufanie do polskiego rynku ubezpieczeń.
 6. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno unikać wszelkich działań naruszających ład gospodarki rynkowej i burzących zaufanie do Towarzystwa Ubezpieczeń oraz podmiotów działających w jego imieniu.
 7. Towarzystwo Ubezpieczeń nie może uchylać się od odpowiedzialności za skutki wynikające z jego działalności.
 8. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno sprzyjać rozwojowi samorządności podmiotów działających w zakresie ubezpieczeń i współpracować w tym celu z ubezpieczeniowym samorządem gospodarczym.


II. Powinności wobec Klientów

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno szanować godność Klienta.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń nie powinno różnicować Klientów według kryteriów nie związanych z techniczno-ubezpieczeniowymi zasadami prowadzenia działalności.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno mieć na uwadze, że zasada dobrej wiary nie wyklucza zasady ograniczonego zaufania - ze względu na dobro innych Klientów, Towarzystwa Ubezpieczeń i osób trzecich.
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń w szczególności nie powinno:
  1) wymuszać na Kliencie rezygnacji z obowiązujących warunków umowy ubezpieczenia ani ich zmiany,
  2) sprzeciwiać się decyzji klienta odnośnie do wyboru lub zmiany pośrednika ubezpieczeniowego, a także wymuszać na Kliencie dokonania tej zmiany,
  3) ujawniać, poza przypadkami określonymi przez prawo, informacji o klientach i umowie ubezpieczenia,
 5. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do zabezpieczenia ze szczególną starannością informacji o Klientach i o zawartych umowach ubezpieczenia.


III. Dbałość o jakość usług ubezpieczeniowych świadczonych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia.


Towarzystwo Ubezpieczeń, dbając o jakość świadczonych usług ubezpieczeniowych na etapie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, powinno kierować się w szczególności następującymi zasadami:

 1. sugerować Klientowi celowość działań prewencyjnych, sprzyjających ograniczaniu ryzyka, a tym samym kosztów ubezpieczenia,
 2. informować Klienta, odpowiednio do zakresu świadczonych mu usług, o zasadach i zwyczajach obowiązujących w działalności ubezpieczeniowej i wyjaśnianiu związanych z nimi uprawnień i obowiązków stron w sposób sprzyjający podjęciu przez niego racjonalnej decyzji,
 3. nie stosować w reklamie sformułowań mogących wprowadzać ewentualnych Klientów w błąd, w szczególności co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej i warunków umowy ubezpieczenia oraz celu, dla którego zawiera się umowę ubezpieczenia,
 4. wyjaśniać różnice między poszczególnymi produktami ubezpieczeniowymi, ze zwróceniem Klientowi uwagi na korzyści, które gwarantuje dany produkt i takie, które może on uzyskać przez wprowadzenie dodatkowych klauzul do umowy ubezpieczenia; nie wolno zatajać przed klientem ważnych dla niego informacji ani wprowadzać go w błąd;
 5. wyjaśniać Klientowi, do jakich informacji ma prawo oraz jakie określone informacje są chronione przez prawo,
 6. proponować Klientowi produkt ubezpieczeniowy (rodzaj ubezpieczenia) odpowiadający jego potrzebom i możliwościom.


IV. Należyte wywiązywanie się przez Towarzystwo Ubezpieczeń z zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń w celu należytego wywiązywania się z obowiązków, wynikających z umowy ubezpieczenia, powinno kierować się w szczególności następującymi zasadami:

 1. dbać, aby jego pracownicy i działające w jego imieniu osoby miały odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znały i prawidłowo rozumiały swoje powinności wobec Klientów,
 2. stwarzać warunki, sprzyjające temu, aby pracownicy i osoby określone w punkcie 1) świadczyły swoje usługi z zaangażowaniem i wykorzystaniem kwalifikacji zawodowych,
 3. nie uzależniać jakości obsługi Klienta od wysokości osiąganego dochodu z tytułu danej umowy ubezpieczenia,
 4. unikać konfliktów z Klientem, w szczególności poprzez:
  a) lojalne informowanie go o sytuacjach w których konflikt może wystąpić,
  b) ustalanie - wspólnie z Klientem - zasad postępowania w takich sytuacjach,
 5. dbać o Klienta i udzielać mu fachowej pomocy w czasie całego okresu trwania umowy ubezpieczenia.


V. Powinności Towarzystwa Ubezpieczeń wobec konkurentów.

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno respektować zasady uczciwej konkurencji, a w szczególności nie powinno:
  1) utrudniać konkurencji dostępu do rynku,
  2) nakłaniać pracowników konkurencyjnych zakładów ubezpieczeń i innych podmiotów związanych z nimi do działania na ich niekorzyść,
  3) rozpowszechniać nieprawdziwych informacji o konkurencji,
  4) stosować reklamy, która może wprowadzać w błąd lub jest sprzeczna z dobrymi obyczajami,
  5) szkodzić dobremu imieniu konkurentów,
  6) nie reagować na nieetyczne zachowanie konkurentów.
 2. W ramach współpracy z innymi podmiotami Towarzystwo Ubezpieczeń powinno:
  1) wywiązywać się terminowo i z należytą starannością z przyjętych zobowiązań,
  2) zachować w tajemnicy poufne informacje,
  3) starać się rozwiązywać ewentualne spory na drodze polubownej,
  4) przekazywać o sobie informacje w granicach prawa i dbałości o własną pozycję rynkową.


VI. Pomoc Towarzystwa Ubezpieczeń udzielana agentom ubezpieczeniowym

Towarzystwo Ubezpieczeń świadczy pomoc współpracującym z nim agentom ubezpieczeniowym, kierując się w szczególności następującymi zasadami:

 1. wyraźnie określa kryteria akceptacji ryzyka i warunki współpracy,
 2. udziela pełnych informacji o produktach ubezpieczeniowych, wyjaśniać wątpliwości odnośnie do oferowanych produktów oraz udzielać niezbędnych instrukcji i wskazówek w tym zakresie,
 3. udziela pełnych informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia - również poprzez organizowane szkolenia, sympozja, konferencje i warsztaty.


Zasady ładu korporacyjnego odnoszące się do działalności organów Towarzystwa Ubezpieczeń

I. Dobre praktyki walnych zgromadzeń

 1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, przed walnym zgromadzeniem,
 2. Członkowie rady nadzorczej i zarządu spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.


II. Dobre praktyki rad nadzorczych

 1. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:
  1) finansowego oraz
  2) zarządu,

  W skład komitetu finansowego powinno wchodzić co najmniej trzech członków rady, z których przynajmniej jeden posiadać powinien kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów,
 2. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny, być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej oraz spełniać inne wymagania, jeśli wymagane na podstawie szczególnych przepisów prawa, regulujących prowadzenie działalności gospodarczej,
 3. Na posiedzeniach rady nadzorczej zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności spółki. W sprawach nie cierpiących zwłoki członkowie rady nadzorczej informowani są przez zarząd w trybie obiegowym. Statut spółki wskazuje sprawy, w których decyzje zarządu nie mogą być podjęte bez akceptacji rady nadzorczej.


III. Dobre praktyki zarządów

 1. Zarząd powinien działać zgodnie ze swym regulaminem, w którym ustalone zostaną zasady i tryb pracy Zarządu,
 2. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką,
 3. Zarząd spółki wnikliwie analizuje podejmowane działania i decyzje w sprawach spółki. Członkowie zarządu wypełniają swoje obowiązki z najwyższą starannością, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.


Zasady ładu korporacyjnego odnoszące się do relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi

 1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Towarzystwie Ubezpieczeń powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń dysponuje wypracowanymi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzi politykę informacyjną, zapewniającą spójne i rzetelne informowanie o firmie.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń powinno, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności oraz sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.