• Ubezpieczenia rodzinne
  • Ubezpieczenia Olsztyn
  • Zapraszamy serdecznie
  • Tylko dobre ubezpieczenia
  • Dla wszystkich
  • Zabezpiecz sie
Ubezpieczenia 14

Likwidator Szkód Komunikacyjnych Braniewo

Likwidator Szkód Komunikacyjnych Braniewo

Rzeczoznawca to urzad przypisywany na przeslance nalezytych kodeksow indywidualnych, osobom o wysokich kwalifikacjach oraz adekwatnie znaczacym, udokumentowanym doswiadczeniu w okreslonej domenie i specjalizacji zawodowej. Poszczegolne regulaminy, przypisujace normy przyznawania tytulu rzeczoznawcy, uscislaja wymagania jakie musi zrealizowac osoba ubiegajaca sie o stanowisko rzeczoznawcy. Po wypelnieniu i udokumentowaniu tych wymagan, niezbednym jest zazwyczaj zdac test panstwowy, w przypadku tytulu rzeczoznawcy w okreslonym zawodzie, lub egzamin w zrzeszeniu czy innej instytucji w wypadku tytulow w roznych dziedzinach nie wynikajacych z przepisow prawa. Do podstawowych wymagan nalezy z reguly: - posiadanie na adekwatnym pulapie i w danym kierunku wyksztalcenia wyzszego, przewaznie musi to byc tytul magistra, w poniektorych przypadkach wymagane sa rowniez studia podyplomowe spelniajace wyznaczone minimum programowe, - udokumentowana w stosowny z wymaganiami sposob praktyka zawodowa, trwajaca okres nie krotszy niz mieszczacy sie w statutach ustawowych oraz spelniajaca wymogi programowe, oraz poswiadczona poprzez osoby i/lub instytucje nadzorujace praktyke, odbyta po osiagnieciu odpowiedniego wyksztalcenia czy tez uprawnien, - czasami wymagana jest opinia otoczenia zawodowego (stowarzyszenia, izby zawodowej), wzglednie paru osob posiadajacych juz dany tytul rzeczoznawcy, - przynaleznosc do wlasciwej organizacji (na przyklad izby zawodowej), - niekaralnosc, - zaliczenie testu. Wykonywanie rzeczoznawstwa w ustalonej plaszczyznie laczy sie nieraz z podjeciem pokaznych zobowiazan i przyjeciem na siebie okreslonych obciazen wynikajacych z przepisow, np. obowiazek pelnienia funkcji bieglego sadowego oraz inne. To rowniez ogromna odpowiedzialnosc. Do rzeczoznawcy zwracaja sie zleceniodawcy zazwyczaj w delikatnych sytuacjach, w szeregu przypadkow kryzysowych, awariach, sprawach problematycznych i katastrofach. Od oceny rzeczoznawcy nie tylko zalezy los znacznego majatku osobistego i zbiorowego (duzej wartosci), ale rowniez zdrowie i zycie ludzi. Powszedne i encyklopedyczne znaczenie "rzeczoznawca". Powszedne oraz uscislane w encyklopediach popularnonaukowych i slownikach znaczenie wyrazenia rzeczoznawca jest stanowczo mniej formalne i odnosi sie zasadniczo do specjalisty, eksperta, ktory pelni funkcje doradcza, wykonuje opinie (np. prawne, ekonomiczne, budowlane opinie moze wydac inzynier, jaki nie ma tytulu rzeczoznawcy, i inne) wzglednie orzeczenia w materiach spornych. Likwidator Szkód Komunikacyjnych Braniewo


Likwidator Szkód Majątkowych Kętrzyn

Likwidator Szkód Majątkowych Kętrzyn

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy ponizsze tlumaczenia, ktore maja na celu w przekonujacy sposob ukazac w/w tematyke. W zaleznosci od typu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody limitowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ust. 1 ust. z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ust. Numer 124, poz. 1152 ze zmianami) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do wyplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia obwieszczenia o zdarzeniu. Zgodnie z ust. 2 powolanego przepisu, jezeli w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen wzglednie wielkosci odszkodowania, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w terminie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o stracie. Ustawa szacuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez zdefiniowanie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, zaklad ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego we wlasnym zakresie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezspornej, przy czym jej przyjecie nie zatrzymuje drogi do dochodzenia dalszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W przypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, ze nie stanowi ona pelnego zaspokojenia zglaszanych zadan. W przypadku niemoznosci zaspokojenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez przypuszczalny termin zajecia finalnego stanowiska co do zaplaty odszkodowania. Zgodnie z artykul. 14 ust. 3a powolanej poprzednio ust., w wypadku niezaplacenia przez towarzystwo ubezpieczen zadoscuczynienia w przewidzianych terminach lub niespelnienia obowiazku zawiadomienia poszkodowanego na pismie o przyczynach zwloki i zakladanym terminie zaplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma ewentualnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach Knf, ktora wdrozy wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przysluguje roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania ogloszenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub wysokosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu pozytywnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do swiadczenia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w wypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep. 2 ust z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Num. 124, pozyc. 1151 ze zmian.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu zaplaty zadoscuczynienia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych zadan. W przypadku zajscia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe stosowanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o zdarzeniu, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Knf na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu bezzasadnej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie zadoscuczynienia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, zaklady ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, iz zakwestionowanie stanowiska towarzystwu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wytlumaczenia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, ze skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez towarzystwo ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do tlumaczenia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy prowadzeniu poprawnej starannosci. Likwidator Szkód Majątkowych Kętrzyn


Likwidator Szkód Samochodowych Bisztynek

Likwidator Szkód Samochodowych Bisztynek

Osoby, jakie doznaly szkody materialnej wzglednie zdrowotnej z powodu stluczek komunikacyjnych w Anglii spowodowanych przez nieubezpieczonych wzglednie nieodnalezionych kierowcow moga spodziewac sie na odszkodowania UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo trwa sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas czekania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to statystycznie 13 19 miesiecy. W przypadkach bardziej wymyslnych, przykladowo wybitnie znacznych wypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zgrupowaniu adekwatnych dowodow, okazalych obrazeniach fizycznych, dlugotrwalego oczekiwania na meldunek policyjny, potrzeby zrealizowania komisji lekarskiej wobec tego sprawa moze pozostac w znacznym stopniu przeciagnieta w okresie. Jak zachowac sie po kolizji z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sprawie wypada od razu zglosic zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jezeli poszkodowany zaznal obrazen fizycznych i psychicznych, wskazane jest skontaktowac sie z ekspertami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal uczyniony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca wypadku jest nieznany wtenczas poszkodowany jest zobowiazany uiscic prowizje, jednakze tylko wtedy kiedy MIB przyzna mu odszkodowanie. Likwidator Szkód Samochodowych Bisztynek


Ubezpieczenia 22

Ubezpieczenia Olsztyn, Olsztyn Ubezpieczenia

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od skutkow uszkodzenia, zniszczenia i kradziezy, majace za mysl samochody. Zamyslem ubezpieczenia jest wynagrodzenie strat i szkod finansowych skutkow szkody. Ubezpieczenie AUTO CASCO w tzw. rodzajach rozszerzonych moze poza tym obejmowac ochrona np kradziez, czy takze wyniki wandalizmu innymi slowy sytuacje, na ktore ubezpieczony nie mial wiekszego wplywu. AC Cars angielski wytworca samochodow. Przedsiebiorstwo ustanowione ponad 100 lat temu zajmuje sie produkcja w szczegolnosci aut sportowych. Najwieksza reputacje nabylo dzieki wariantowi AC Cobra i AC Ace. Organizacja AC zostala zalozona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 fabrykowala tam w niewielkiej wielkosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa sporzadzane w Niemczech przez spolke Gullwing GmbH. Aktualny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, jaka w wolnym tlumaczeniu oznacza "nowoczesna muzyke rozrywkowa dla dojrzalego sluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety oraz mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC ukazuje muzyke z rozlicznych rodzajow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym kompletnie unika bunczucznej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu badz hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy i nastolatkow, a takze muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Obecny team armady liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do miary pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o mozliwosci wykonania zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego szczegolowo po jednym skladniku z kazdego zbioru przynaleznego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC symbolizuje sie zwykle skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna takze rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w ktorych przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc wieksza czesc matematykow uznaje i uzytkuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te nazywa sie nieefektywnymi; przewaznie sa one takze niekonstruktywne, poniewaz mowia nagminnie tylko o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie pokazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W wypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest banalny (wynika z innych aksjomatow); wykorzystany dla nieskonczonych rodzin zbiorow takze wydaje sie intuicyjny, acz jego konsekwencje bywaja imponujace, na przyklad Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC dowiedli twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich mozna zlozyc, korzystajac tylko z obrotow i przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) chwilowy pierwiastek chemiczny kategoryzowany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) wyznaczala dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu wykorzystuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos oznaczajacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne wykryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego oraz widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym okresie, co Debierne, wykryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) termin oraz skrot stosowane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum badz angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii oraz astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Natomiast astronomowie, w inny sposob niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wedlug tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Znaczy to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny wykonany z wodoru, wegla oraz azotu. Jest mocno toksyczny (dawka smiertelna wynosi ok. 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, latwo parujaca ciecz o mocnym zapachu gorzkich migdalow, jaki moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, ktorego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z okreslona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (tym samym nazwa przemienny). Najczesciej pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Wzglednie najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym w szeregu przypadkow nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego konturu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Ubezpieczenia 22


Ubezpieczenia 14

Ubezpieczenia Olsztyn, Olsztyn Ubezpieczenia

Ponizej przedstawiam Panstwu artykul "Definicje AC": Autocasco (AC) dobrowolne ubezpieczenie majatkowe od wynikow uszkodzenia, zniszczenia oraz kradziezy, majace za przedmiot pojazdy. Celem ubezpieczenia jest zadoscuczynienie finansowych skutkow szkody. Ubezpieczenie AUTO CASCO w tak zwanych gatunkach rozszerzonych zdola poza tym zawierac ochrona na przyklad kradziez, czy rowniez wyniki wandalizmu innymi slowy sytuacje, na ktore ubezpieczony nie mial wiekszego wplywu. AC Cars angielski fabrykant aut. Przedsiebiorstwo zalozone przeszlo 100 lat temu frapuje sie produkcja nade wszystko pojazdow sportowych. Najogromniejsza glorie zdobylo dzieki modelowi AC Cobra i AC Ace. Organizacja AC zostala ustanowiona juz w 1901 roku, w 2005 przeniosla sie na Malte i do konca roku 2008 sporzadzala tam w niewielkiej liczebnosci egzemplarzy model Cobra. Od poczatku 2009 roku pojazdy marki AC sa produkowane w Niemczech przez jednostke Gullwing GmbH. Aktualny model nazywa sie Mark VI (dostepny z silnikami o mocy 437-647 KM). Adult contemporary (AC) tytul muzycznego formatu radiowego, ktora w wolnym tlumaczeniu symbolizuje "wspolczesna muzyke rozrywkowa dla doroslego radiosluchacza". Grupa docelowa formatu sa kobiety i mezczyzni w wieku 30-54 lat. Format AC charakteryzuje muzyke z roznorakich gatunkow od lat 70 po dzisiejsze, przy czym calkowicie unika gwaltownej muzyki (na przyklad hard rocka, heavy metalu badz hip-hopu), muzyki kierowanej do mlodziezy i nastolatkow, a rowniez muzyki techno i dance. Podrodzaje formatu AC: hot adult contemporary (hot AC); soft adult contemporary (soft AC); mainstream adult contemporary (mainstream AC); urban adult contemporary (urban AC); rhythmic adult contemporary (rhytmic AC). Air Canada (AC) kanadyjska narodowa linia lotnicza z rezydencja w Montrealu oferuje loty na trasach do 240 miast. Wspolczesny sklad floty liczy 325 samolotow. Powstala w 1937 roku jako czesc innej firmy, a w 1964 roku zostala narodowa linia Kanady. Air Canada jest dziewiata co do miary pasazerska linia lotnicza na ziemii pod wzgledem rozmiarow floty. W 2006 roku skorzystalo z niej 34 milionow pasazerow. Czlonek oraz jeden z zalozycieli sojuszu Star Alliance. Aksjomat wyboru (ozn. AC od ang. Axiom of Choice) jeden z aksjomatow teorii mnogosci mowiacy o zdolnosci przyrzadzenia zbioru (nazywanego selektorem) obejmujacego gruntownie po jednym skladniku z kazdego zbioru nalezacego do rodziny niepustych zbiorow rozlacznych. Powszechnie przyjmowane aksjomaty Zermelo-Fraenkela (ZF) teorii mnogosci rozszerzone o AC znamionuje sie najczesciej skrotem ZFC. Aksjomat ten jest niezalezny ZF mozna dodatkowo rozwazac modele teorii mnogosci oparte na ZF, w jakich przyjeto negacje AC. Z tego powodu choc gros matematykow uznaje oraz wykorzystuje aksjomat wyboru, to w dowodach twierdzen go wykorzystujacych dopuscilo sie jednak zaznaczac ten fakt dowody te tytuluje sie nieefektywnymi; zazwyczaj sa one takze niekonstruktywne, albowiem mowia cyklicznie tylko o istnieniu konkretnego obiektu, jednak nie wskazuja go (nie podaja konstrukcji; por. intuicjonizm). W przypadku ograniczenia sie do skonczonych rodzin zbiorow aksjomat wyboru jest trywialny (wynika z innych aksjomatow); wdrozony dla bezgranicznych rodzin zbiorow rowniez wydaje sie intuicyjny, chociaz jego konsekwencje bywaja imponujace, np. Stefan Banach oraz Alfred Tarski korzystajac z AC dowiedli twierdzenie o paradoksalnym rozkladzie kuli (mowiace o mozliwosci rozkladu kuli w trojwymiarowej przestrzeni euklidesowej na szesc czesci, z jakich da sie zlozyc, korzystajac zaledwie z obrotow oraz przesuniec, dwie kule o srednicy rownej srednicy kuli wyjsciowej). Aktyn (AC, lac. actinium) nietrwaly pierwiastek chemiczny kategoryzowany do aktynowcow albo skandowcow. Aktyn jest bardzo aktywny chemicznie i ma wysoka radiotoksycznosc. Miedzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej (ICRP) ustanowila dopuszczalna ilosc 227AC w organizmie czlowieka na 1 kBq, a kosc jako narzad krytyczny. Na powietrzu latwo sie utlenia. Rozpuszcza sie w kwasie solnym oraz azotowym. Zwiazki aktynu sa izoelektronowe z analogicznymi zwiazkami lantanu sole lantanu uzytkuje sie jako nosniki aktynu. Nazwa pochodzi od greckiego slowa aktinos wskazujacego promien. Francuski chemik André-Louis Debierne wykryl aktyn w 1899 roku na podstawie stwierdzenia promieniowania (stad nazwa) jonizujacego i widzialnego (niebieskawego) oraz wydzielania energii termicznej w przesaczach otrzymanych od Pierre'a i Marii Curie. W tym samym czasie, co Debierne, odkryl ten pierwiastek chemik niemiecki Friedrich Otto Giesel, jaki proponowal nieuznana nazwe emanium (lac. emanare szerzyc sie, rozplywac sie, emanowac). Ante Christum (AC) czyli before Christ przed nasza era (p.n.e.) slowo i skrot wykorzystywane w jezyku polskim, oznaczajace date przed poczatkiem ery chrzescijanskiej, ktory wiazany jest z data narodzenia Jezusa Chrystusa. Odpowiada on lacinskiemu skrotowi AC, czyli ante Christum albo angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. "przed Chrystusem"). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed data narodzenia Chrystusa stosowano skrot A.CHr.n. (Ante Christum natum). Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzen z tego okresu sa umownie podawane wedlug kalendarza julianskiego. Aczkolwiek astronomowie, odmiennie niz historycy, posluguja sie, wprowadzona w 1740 przez Cassiniego, notacja (rachuba) uwzgledniajaca rok 0 (zerowy). Numer roku, wg tej notacji, opatruje sie znakiem (minus). Symbolizuje to, iz rok 1 p.n.e. w historii, jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem1 w astronomii itd. Cyjanowodor Oznaczenie wojskowe "AC" nieorganiczny zwiazek chemiczny zbudowany z wodoru, wegla i azotu. Jest silnie toksyczny (dawka smiertelna wynosi okolo 50-60 mg). W temperaturze pokojowej jest to bezbarwna, latwo parujaca ciecz o mocnym zapachu gorzkich migdalow, ktory moze byc jednak niewyczuwalny przez niektore osoby. Z woda tworzy stosunkowo slaby kwas cyjanowodorowy, jakiego sole nosza nazwe cyjankow. Prad przemienny (ang. alternating current, AC) charakterystyczny przypadek pradu elektrycznego okresowo zmiennego, w ktorym wartosci chwilowe ulegaja zmianom w powtarzalny, cykliczny sposob, z wychwycona czestotliwoscia. Wartosci chwilowe natezenia pradu przemiennego przyjmuja naprzemiennie wartosci dodatnie oraz ujemne (dlatego nazwa przemienny). Zwykle pozadanym jest, zeby wartosc srednia calookresowa (tzn. skladowa stala) wynosila zero. Stosunkowo najwieksze znaczenie praktyczne maja prad oraz napiecie o przebiegu sinusoidalnym. Dlatego tez, w dialekcie technicznym czestokroc nazwa prad przemienny znaczy po prostu prad sinusoidalny. Jesli zaklocenia albo nieliniowosc powoduja zdeformowanie sinusoidalnego ukladu, wowczas taki niesinusoidalny przebieg nosi nazwe przebiegu odksztalconego. Ubezpieczenia 14


Ubezpieczenia 14

Ubezpieczenie Olsztyn

Nawiazujac do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych powierzamy nizej wymienione uzasadnienia, ktore maja na celu w wymowny sposob zaprezentowac powyzsza tematyke. W zaleznosci od modelu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody korygowane sa w odmiennych aktach prawnych. W wypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artyk. 14 ust 1 ust z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik ust. Num. 124, poz 1152 ze zmianami) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty zadoscuczynienia w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o stracie. Zgodnie z ust 2 powolanego przepisu, jesliby w tym terminie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen ewentualnie wielkosci swiadczenia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu stosownej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie. Ustawa prognozuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez okreslenie wielkosci odszkodowania uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do wykonania postepowania wyjasniajacego we prywatnym aspekcie i stosowanie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do zadoscuczynienia nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie tarasuje drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych roszczen nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obydwie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku zaplaty kwoty bezspornej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem podkreslic, ze nie stanowi ona pelnego zadoscuczynienia zglaszanych roszczen. W wypadku niemoznosci wynagrodzenia zadan poszkodowanego w calosci lub w czesci w czasie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac pisemnie przyczyny zwloki, jak rowniez przypuszczalny termin zajecia ostatecznego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z art. 14 ustep. 3a powolanej poprzednio ust., w przypadku niewyplacenia przez towarzystwo ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i zakladanym czasie zaplaty odszkodowania, poszkodowany ma ewentualnosc zawiadomienia o tych nieprawidlowosciach K.n.f., ktora wdrozy wowczas zalozone prawem srodki nadzorcze. W przypadku wystapienia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W przypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykul. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci nieodzownych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela wzglednie wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy prowadzeniu poprawnej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, jakie sa korzystniejsze dla uprawnionego do zadoscuczynienia, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artykul. 16 ustep. 2 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dziennik ust. Num. 124, poz 1151 ze zm.) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty zadoscuczynienia przewidzianego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego zawiadomienia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci wynagrodzenia zglaszanych roszczen. W wypadku zajscia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W wypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wdrozenie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, iz towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic swiadczenia przed uplywem tego terminu. W przypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iz bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione wczesniej jedynie w przypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez K.n.f. na zaklady ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie zadoscuczynienia, jak rowniez niespelnienia obowiazku ogloszenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc swiadczenia. W wypadku zakwestionowania stanowiska towarzystwu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska zakladu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten towarzystwo ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych uzasadnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do odszkodowania przekazuje zakladowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do odszkodowania wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym czasie tj. przy prowadzeniu nalezytej starannosci. Ubezpieczenia 14


Likwidator Szkód Majątkowych Mikołajki

Likwidator Szkód Majątkowych Mikołajki

Odnoszac sie do zagadnienia terminow likwidacji szkod w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych rozglaszamy nizej wymienione wyjasnienia, jakie maja na celu w poreczny sposob ukazac w/w problematyke. W zaleznosci od sposobu ubezpieczenia terminy likwidacji szkody modyfikowane sa w odmiennych aktach prawnych. W przypadku ubezpieczen obowiazkowych, np. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wlascicieli aut mechanicznych, termin likwidacji szkody okreslony jest w artykul. 14 ust. 1 regulacji z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ufg i P.b.u.k. (Dziennik ustaw Numer 124, pozycja 1152 ze zmianami) towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany do zaplaty odszkodowania w terminie 30 dni liczac od dnia zlozenia ogloszenia o krzywdzie. Zgodnie z ustep 2 powolanego przepisu, jesli w tym czasie nie bylo mozliwe wyjasnienie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen badz wielkosci zadoscuczynienia, odszkodowanie powinno byc wyplacone w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu stosownej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe, nie pozniej jednak niz w czasie 90 dni od dnia zlozenia obwieszczenia o krzywdzie. Ustawa prorokuje jeden wyjatek od tej zasady przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest mozliwe jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wysokosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Co do zasady, towarzystwo ubezpieczen jest prawnie zobowiazany do wykonania postepowania wyjasniajacego we prywatnym aspekcie i wdrozenie tego przepisu jest mozliwe jedynie w szczegolnych przypadkach. Jednak bezsporna czesc swiadczenia towarzystwo ubezpieczen jest zobowiazany wyplacic w czasie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Osoba uprawniona do odszkodowania nie moze odmowic przyjecia kwoty bezsprzecznej, przy czym jej przyjecie nie konczy drogi do dochodzenia pozniejszych roszczen. Dochodzenie tych zadan nie bedzie jednak mozliwe wowczas, gdy zostanie zawarta ugoda ugoda jest umowa i jej postanowienia wiaza obie strony i jej rozwiazanie wymaga porozumienia sie dwoch stron. W wypadku wyplaty kwoty bezdyskusyjnej dobrze jest w korespondencji z ubezpieczycielem zaznaczyc, iz nie stanowi ona kompletnego wynagrodzenia zglaszanych roszczen. W przypadku niemoznosci wynagrodzenia roszczen poszkodowanego w calosci lub w czesci w terminie 30 dni zaklad ubezpieczen jest zobowiazany wskazac na pismie przyczyny zwloki, jak rowniez domyslny termin zajecia rozstrzygajacego stanowiska co do wyplaty swiadczenia. Zgodnie z artykul. 14 ustep 3a powolanej poprzednio usta., w wypadku niezaplacenia przez towarzystwo ubezpieczen odszkodowania w przewidzianych terminach lub niedopelnienia obowiazku powiadomienia poszkodowanego pisemnie o przyczynach zwloki i przypuszczalnym czasie zaplaty zadoscuczynienia, poszkodowany ma mozliwosc powiadomienia o tych nieprawidlowosciach Komisje Nadzoru Finansowego, ktora zastosuje wowczas zaplanowane prawem srodki nadzorcze. W wypadku wystapienia bezzasadnej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym poszkodowanemu przypada roszczenie o odsetki ustawowe. W wypadku ubezpieczen dobrowolnych, np. auto-casco, OC przewoznika, czy tez OC w zyciu prywatnym, termin zakonczenia likwidacji szkody regulowany jest przepisami kodeksu cywilnego. Zgodnie z artyk. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiazany jest spelnic swiadczenie w terminie 30 dni, liczac od daty otrzymania obwieszczenia o wypadku. Gdyby wyjasnienie w powyzszym czasie okolicznosci potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela lub wielkosci swiadczenia okazalo sie niemozliwe, swiadczenie powinno byc spelnione w ciagu 14 dni od dnia, w ktorym przy uzyciu odpowiedniej starannosci wyjasnienie tych okolicznosci bylo mozliwe. Jednakze bezsporna czesc swiadczenia ubezpieczyciel powinien spelnic w terminie 30 dni od dnia zgloszenia szkody. Zgodnie z § 3 powolanego artykulu, umowa ubezpieczenia (np. negocjowana indywidualnie) lub ogolne warunki ubezpieczenia moga przewidywac inne terminy, lecz tylko takie, ktore sa korzystniejsze dla uprawnionego do odszkodowania, niz terminy okreslone w przepisach kodeksu cywilnego. Takze w przypadku ubezpieczen dobrowolnych zgodnie z artyk. 16 ustep. 2 ustaw. z dnia 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz.U. Num. 124, pozycja 1151 ze zm) jezeli zaklad ubezpieczen nie zachowa terminu wyplaty swiadczenia zaplanowanego w umowie, lub tez w kodeksie cywilnym, jest zobowiazany do pisemnego ogloszenia osoby zglaszajacej roszczenie o odszkodowanie o przyczynach niemoznosci spelnienia zglaszanych roszczen. W wypadku zajscia nieuzasadnionej zwloki w postepowaniu likwidacyjnym uprawnionemu do swiadczenia przysluguja odsetki ustawowe, o ile zawarta umowa ubezpieczenia nie przypuszcza innej wielkosci odsetek. Jak widac, istnieja pewne roznice pomiedzy terminem likwidacji szkody w ubezpieczeniu obowiazkowym a terminem w ubezpieczeniu dobrowolnym. W przypadku ubezpieczenia obowiazkowego przepisy usta. o ubezpieczeniach obowiazkowych regulujace kwestie czasu trwania postepowania likwidacyjnego sa przepisami bezwzglednie obowiazujacymi, a wiec nie jest mozliwe wykorzystanie innych terminow oczywiscie termin 30 dni jest terminem granicznym, nie oznacza to, ze towarzystwo ubezpieczen nie moze wyplacic zadoscuczynienia przed uplywem tego terminu. W wypadku zas ubezpieczen dobrowolnych, przepisy kodeksu cywilnego, wskazujac 30 dniowy termin likwidacji szkody dopuszczaja przyjecie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, ze bedzie to termin korzystniejszy dla poszkodowanego. Kolejna roznica pomiedzy regulacjami okreslajacymi terminy likwidacji szkody w ubezpieczeniach obowiazkowych i dobrowolnych jest wprowadzenie w ubezpieczeniach obowiazkowych gornej granicy czasu likwidacji szkody w wysokosci 90 dni od dnia zlozenia zawiadomienia o stracie, przy czym przekroczenie tego terminu jest mozliwe jak bylo juz mowione przedtem jedynie w wypadku, gdy stwierdzenie odpowiedzialnosci towarzystwu ubezpieczen lub tez wyznaczenie wielkosci swiadczenia uzaleznione jest od toczacego sie postepowania karnego lub cywilnego. Przepisy regulujace kwestie terminu likwidacji szkody zawieraja takze roznice dotyczace mozliwosci nakladania przez Komisje Nadzoru Finansowego na towarzystwa ubezpieczen sankcji z tytulu nieuzasadnionej zwloki w wyplacie swiadczenia, jak rowniez niespelnienia obowiazku obwieszczenia poszkodowanego o przyczynach zwloki w wyplacie swiadczenia i prawdopodobnym terminie jego zaplaty o ile w ubezpieczeniach obowiazkowych Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiazek nalozenia sankcji, o tyle w wypadku ubezpieczen dobrowolnych decyzje o nalozeniu sankcji podejmuje sama Komisja. W procesie likwidacji szkody zdarza sie, iz ubezpieczajacy kwestionuja wysokosc zadoscuczynienia. W wypadku zakwestionowania stanowiska zakladu ubezpieczen i wniesienia odwolania, towarzystwa ubezpieczen choc najczesciej nieslusznie traktuja je jako zgloszenie okolicznosci wymagajacych uzasadnienia, a co za tym idzie pozwalajacych na wyplate odszkodowania w 14 dni po ich wyjasnieniu. Zdarza sie takze, ze towarzystwa ubezpieczen, na podstawie stworzonych przez siebie procedur, ustalaja termin np. 30 dniowy odpowiedzi na pismo zlozone przez skarzacego. Procedury te jednak nie wiaza osoby skladajacej to pismo, gdyz jedynymi wiazacymi terminami sa terminy zawarte w powyzej omowionych przepisach regulujacych kwestie terminu likwidacji szkody. Nie istnieja bowiem przepisy szczegolne, ktore wprowadzalyby odrebny termin odpowiedzi na pismo odwolawcze od stanowiska towarzystwu ubezpieczen. Nadto, zauwazyc nalezy, ze zakwestionowanie stanowiska zakladu ubezpieczen przez osobe skladajaca odwolanie jest najczesciej jedynie zadaniem dokonania weryfikacji i korekty poczynionych przez ten zaklad ustalen, a nie zgloszeniem okolicznosci wymagajacych wyjasnienia. Dlatego tez, w zwiazku z faktem, iz skladane odwolania maja najczesciej scisly zwiazek z przyjeciem przez zaklad ubezpieczen blednych danych, sprawdzenie tych danych winno odbyc sie w ramach wyznaczonego przepisami terminu likwidacji szkody i skutkowac ewentualnym naliczeniem odsetek za zwloke w likwidacji szkody. Zdarzaja sie rowniez przypadki, gdy osoba uprawniona do zadoscuczynienia przekazuje towarzystwoowi ubezpieczen dodatkowe informacje majace wplyw na proces likwidacji szkody, badz kwestionuje rozwiazania przyjete przez zaklad ubezpieczen np. na podstawie blednych badz niepelnych informacji przekazanych przez samego uprawnionego do zadoscuczynienia wowczas odwolanie takie w pewnych sytuacjach moze byc zakwalifikowane jako okolicznosc do wyjasnienia, jednak winna byc ona wyjasniona w mozliwie najkrotszym terminie tj. przy prowadzeniu nalezytej starannosci. Likwidator Szkód Majątkowych Mikołajki


Ubezpieczenia 4

Ubezpieczenia Olsztyn, Olsztyn Ubezpieczenia

Od bardzo wielu lat jestem rzeczoznawca samochodowym. Pracujac co niemiara lat na etacie w takich ubezpieczalniach jak na przyklad Warta a takze Ergo Hestia wykonalem duzo tysiecy ogledzin aut roznorakiej masci. W toku mojej pracy natknalem sie na bez liku przypadkow prob wyludzen odszkodowan. Nizej scharakteryzuje metody jakie byly na co dzien stosowane. Z reguly do wyludzen odszkodowan byly stosowane metody na AUTOCASCO (uderzenie w przydrozne drzewo) badz OC (niedrogi i niemlody pojazd uderzal w nader cenny samochod i zadoscuczynienie szlo ze starego zlomka ktorego nie zalowali poswiecic, bowiem zwracalo sie im to z nawiazka). Wpierw scharakteryzuje metode na OC. Niewatpliwie jedyna okazja na przyuwazenie takiego wyludzenia to rownoczesne przesluchanie dwoch uczestnikow rownoczesnie w dwoch roznych pomieszczeniach i zadanie im asortymentu tych samych pytan. O ile w kilku punktach sa niezgodnosci to juz mamy takich ptaszkow na tzw widelcu. Jest to jedyna dzialajaca procedura w tego typu szkodzie inspekcja miejsca szkody tudziez konfrontacja aut tutaj nic nie da (chyba, iz uszkodzenia byly dorabiane). Macherzy tu juz sa porzadnie przyuczeni i tych starych spryciarzy zapewne sie nie nakryje. Obecnie na miejsce zdarzenia wzywaja Policje tudziez Pomoc Drogowa zbierajac w ten sposob kompetentnych swiadkow. Kiedys modne tak zwane przycierki boczkiem wyszly juz z mody, bowiem ladowaly w stercie podejrzanych. Pamietam jak kierownik odsuwal na bok wszelkie BMW z przytartymi boczkami. Wspolczesnie macherzy sa tak nauczeni w swoim fachu, ze inicjuja prawdziwa krakse tzw przod w tyl. Takich szkod w rzeczywistosci jest najwiecej i sa praktycznie nie do wykrycia. Ewidentnie jest swojego rodzaju trop. Kombinatorzy pragnac wyrobic jak najwiecej pieniedzy przed kraksa pozyskuja na Allegro albo w Poznaniu wystrzelone poduszki, zniszczone chlodnice, zniszczone zderzaki i reflektory. Po zakupie takich trefnych czesci montuja je przed kolizja i z tymi uszkodzonymi czesciami doprowadzaja do zderzenia. W takim przypadku wypada detalicznie sfotografowac wszelkie napisy i emblematy powinien byc tam oznaczony rok produkcji i numer seryjny czesci. Nastepnie trzeba skonfrontowac daty produkcji elementow z rokiem produkcji samochodu. Aktualnie poduszki powietrzne sie opisuje numerem szkody niezmywalnym markerem aczkolwiek najbardziej kreatywny probowal poduszke wyprac w pralce do prania ubran. Przejdzmy do szkod AUTO CASCO. Tu z reguly tez sa montowane juz uszkodzone czesci i wypadek zachodzi juz z wmontowanymi lewymi czesciami. I w tym przypadku coraz wiecej macherow wzywa Policje i Pomoc Drogowa zamiarem zdobycia solidnych swiadkow. Zwykle zglaszaja uderzenie w drzewo, bo najlatwiej. Nie trzeba sie dzielic z drugim uczestnikiem lupem. Kombinator wjezdza calkowicie do lasu azeby nikt nie zobaczyl i kilka razy uderza w drzewo. Nastepnie pod drzewo przy drodze podrzuca resztki elementy, dorabia slady opon prowadzace do drzewa oraz tlucze kore aby wygladalo wszystko naturalnie. I tutaj tez trzeba liczyc na proste bledy kora za zderzakiem a kora na drzewie pochodza z innych gatunkow drzew, macher zamiast obic kore obuchem to uderzal ostra krawedzia siekiery robiac nienaturalne naciecia. Ale i tutaj kombinatorzy zdazyli sie przyzwoicie wyszkolic. Teraz otaczaja drzewo grubym kocem zeby nie zostaly kawaleczki kory z drugiego drzewa; przepisuja samochod na zone, matke czy tez kochanke azeby w Ubezpieczalniach nazwisko sie nie powtarzalo, zmieniaja numery rejestracyjne azeby Ubezpieczyciel nie zidentyfikowal w systemie po numerze rejestracyjnym itp. Im likwidator wynajduje coraz to nowe metody ujawniania takich wyludzen tym kombinator stosuje coraz to bardziej wymyslne techniki. Nawet podczas proby kradziezy auta juz caly pojazd obsypuja pieprzem by psy tropiace nie zlapaly sladu. Niestety coraz trudniej wykrywac w dzisiejszych czasach takie kombinacje… Ubezpieczenia 4


Likwidator Szkód Majątkowych Barczewo

Likwidator Szkód Majątkowych Barczewo

Kierownictwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na konferencji prasowej pochwalil sie owocami wpasowania nowego systemu obslugi konsumenta. Firma doszla w swoim czasie do wniosku, iz najwazniejszym punktem rentownosci, ktory wplywa na wizerunek ubezpieczyciela nie sa realia sprzedazy polis, tylko procedura likwidacji szkod. Po pierwsze wiec, polepszono trwajacy cala dobe proces raportowania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono dotarcie rzeczoznawcow do interesanta (nie pozniej niz w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur terenowych oraz stworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej doplywaja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym firmy wlaczono pierwsza w kraju ewentualnosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o procedury zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie jest dozwolone tez kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w kazdej chwili otrzymac informacje na temat aktualnego stanu likwidacji szkody. Jednym z wynikow takiego procesu jest znaczne przyspieszenie czasu likwidacji szkod, jaki dzis wynosi nieduzo ponad 30 dni. Tu nalezaloby niemniej jednak zobaczyc, iz w sytuacji, gdy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a klient ma jedynie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy maksymalnie 30 dni. Najciekawszym jakkolwiek wyjsciem ktore proponuje Ergo Hestia jest (w ramach auto casco) likwidacja poniektorych, nieduzych szkod bez niezbednosci czekania na ogledziny przez rzeczoznawce. W przypadku takich wydarzen jak na przyklad wybicie szyby badz zniszczenie zamka w trakcie wlamania itd., o ile szkoda nie przewyzsza 1500 zlotych, starczy przeslac do spolki kwit za przeprowadzona naprawe. Stwarza to na pewno sposobnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Na pewno bardzo wysokie wydatki wkomponowania systemu Ergo Hestia wynagradza sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla ilosc wydarzen ubezpieczeniowych, zminimalizowala sie srednia wysokosc wyplacanego odszkodowania i wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej spolce. Likwidator Szkód Majątkowych Barczewo


Likwidator Szkód Majątkowych Lidzbark Warmiński

Likwidator Szkód Majątkowych Lidzbark Warmiński

Kierownictwo Zakladu Ubezpieczeniowego Ergo Hestia na naradzie prasowej pochwalil sie rezultatami wpasowania nowego planu obslugi kontrahenta. Firma doszla w swoim czasie do moralu, ze najlepszym komponentem dzialalnosci, ktory wplywa na wyobrazenie firmy ubezpieczeniowej nie sa warunki sprzedazy polis, tylko sposob likwidacji szkod. Po pierwsze w zwiazku z tym, udoskonalono dwudziestoczterogodzinny system zglaszania szkod na aparat telefoniczny. Po drugie, przyspieszono przybycie opiniodawcow do klienta (nie pozniej anizeli w ciagu 48 godzin). Po trzecie, zrezygnowano z biur regionalnych i utworzono centralne Biuro Likwidacji Szkod, do jakiego w formie elektronicznej docieraja materialy od opiniodawcow. Po czwarte, w serwisie internetowym firmy wlaczono pierwsza w kraju mozliwosc porozmawiania z wirtualnym pracownikiem o imieniu Hubert, ktory odpowiada na zagadnienia o procedury zwiazane z likwidacja szkod. Na szczescie mozna dodatkowo kontaktowac sie z zywym czlowiekiem i w dowolnej sekundzie nabyc informacje na temat biezacego stanu likwidacji szkody. Jednym z owocow takiego procesu jest pokazne przyspieszenie czasu likwidacji szkod, ktory dzisiaj wynosi odrobine ponad 30 dni. Tu warto niemniej dostrzec, iz w sytuacji, kiedy cala procedura obslugi szkody lezy po stronie firmy ubezpieczeniowej, a konsument ma wylacznie ja zglosic, jest to i tak dluzej anizeli ustawowy termin wynoszacy optymalnie 30 dni. Najciekawszym natomiast zalozeniem jakie dostarcza Ergo Hestia jest (w ramach auto-casco) likwidacja niektorych, nieznacznych szkod bez niezbednosci wyczekiwania na ogledziny przez rzeczoznawce. W wypadku takich wydarzen jak przykladowo wybicie szyby czy uszkodzenie zamka podczas wlamania i tak dalej, jezeli szkoda nie przekracza 1500 zlotych, wystarczy wyslac do jednostki pokwitowanie za wykonana naprawe. Tworzy to oczywiscie sposobnosc naduzyc, ale per saldo ubezpieczyciel oszczedza na kosztach pracy i dojazdu rzeczoznawcy. Niewatpliwie bardzo wysokie wydatki zintegrowania systemu Ergo Hestia wynagradza sobie m.in. oszczedzajac na wyplatach: spadla ilosc wydarzen ubezpieczeniowych, zmniejszyla sie srednia wielkosc wyplacanego odszkodowania oraz wzrosla liczba kontrahentow odnawiajacych swe polisy w tej firmie. Likwidator Szkód Majątkowych Lidzbark Warmiński


Likwidator Szkód Majątkowych Pasym

Likwidator Szkód Majątkowych Pasym

Osoby, ktore doswiadczyly szkody materialnej badz zdrowotnej z przyczyny zdarzen komunikacyjnych w Anglii spowodowanych przez nieubezpieczonych albo nieodnalezionych kierowcow moga oczekiwac na odszkodowanie w UK z funduszu gwarancyjnego Motor Insurers’ Bureau, angielskiego odpowiednika polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jak dlugo ciagnie sie sprawa o odszkodowanie w MIB? Czas wyczekiwania na decyzje MIB w sprawie naleznego odszkodowania to srednio 12 18 miesiecy. W wypadkach bardziej zawilych, przykladowo nader znacznych przypadkach, niejasnosci dotyczacych odpowiedzialnosci sprawcy, komplikacji w zebraniu zadowalajacych dowodow, powaznych obrazeniach fizycznych, dlugookresowego wyczekiwania na protokol policyjny, niezbednosci zrealizowania komisji lekarskiej wobec tego sprawa moze pozostac w znacznym stopniu przeciagnieta w okresie. Jak zachowac sie po zderzeniu z nieubezpieczonym kierowca? W takiej sytuacji powinno sie natychmiastowo zameldowac zajscie na policje. Wypada dochodzic odszkodowania jak najszybciej. Jesli poszkodowany zaznal obrazen cielesnych i psychicznych, wskazane jest skontaktowac sie z fachowcami w dochodzeniu odszkodowan powypadkowych. Pomoc ekspertow jest bezplatna jezeli wypadek zostal sprawiony przez nieubezpieczonego kierowce. Jezeli sprawca kolizji jest anonimowy wtenczas poszkodowany jest zobowiazany zaplacic prowizje, jednak tylko wtenczas gdy MIB przyzna mu odszkodowanie. Likwidator Szkód Majątkowych Pasym