OC Olsztyn

Śpij spokojnie...

www.hestiaolsztyn.pl


STU Ergo Hestia S.A.
Filia Olsztyn
Agencja Wyłączna
Ergo Hestia Olsztyn, Ubezpieczenia Olsztyn, AC Olsztyn, Ubezpieczenie Olsztyn, OC Olsztyn, Tanie OC, Ubezpieczenie Domu, Ubezpieczenie Mieszkania, Najtańsze OC, Ubezpieczenia na Życie, Ubezpieczenia Domu, Ubezpieczenia Mieszkania, Auto Casco Olsztyn, Ubezpieczenie Samochodu, OC Samochodu, Ubezpieczenie Pojazdu, Ubezpieczenia Samochodu, OC Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, AC Samochodu, AC Pojazdu, Ubezpieczenia Pojazdu, Tanie Ubezpieczenie, OC Tanio, AutoCasco Olsztyn, Ubezpieczenia Firmy, Ubezpieczenie na Życie, Ubezpieczenie Transportu, OC Tanie, Ubezpieczenie Firmy, Ubezpieczenia Cargo, Ubezpieczenia Zdrowotne, Auto-Casco Olsztyn, Ubezpieczenia Transportu, Ubezpieczenie Cargo, Ubezpieczenie Zdrowotne.

Adres biura:

Ergo Hestia Ubezpieczenia

STU ERGO HESTIA S.A.
ul. Witosa 25
10-688 Olsztyn

Ubezpieczenie OlsztynSkrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza.
Ubezpieczenie OlsztynNowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i supermarkecie "Stokrotka".
Ubezpieczenie OlsztynGodziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-17.00

Mapka dojazdowa

Kontakt:

Ergo Hestia UbezpieczeniaUbezpieczenie OlsztynTelefon komórkowy: 698-838-495 (godziny 9-20)
Ubezpieczenie OlsztynTelefon stacjonarny: (89)651-20-97 (godziny 9-16)
Ubezpieczenie OlsztynFax: (89)651-20-97
Ubezpieczenie Olsztyne-mail: ubezpieczenia.olsztyn@gmail.com

Kontakt z agentem


Wyświetl większą mapę

Ergo Hestia Olsztyn

Skrzyżowanie ze światłami ulicy Witosa z ulicą Janowicza. Nowa obwodnica Jarot przy pętli autobusowej i nowej "Stokrotce".
Godziny otwarcia biura: PN-PT 9.00-16.00
ul. Witosa 25 Olsztyn, Jaroty
Phone: (89) 651-20-97
Firma ubezpieczeniowa pełni istotną rolę w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Obowiązuje stereotyp, że w działalności gospodarczej (zwłaszcza handlowej) chodzi tylko o to, aby jak najtaniej wyprodukować/kupić, a potem jak najdrożej sprzedać. Poniekąd to prawda, efektywność działania podmiotu gospodarczego decyduje bowiem o jego skuteczności. Jednak efektywność to nie tylko najniższe koszty produkcji i najwyższa cena, lecz także zapewnienie bezpiecznego spływu należności. W gospodarce rynkowej warunki działania przedsiębiorstw nie są łatwe - od 70 do 80 proc. sprzedaży w skali kraju realizowane jest na podstawie odroczonego terminu płatności. Oznacza to w praktyce, iż dostawca nie ma wyboru i musi godzić się na stosowanie formy rozliczeń obciążonej sporym ryzykiem; jeśli dodać do tego, że opóźnienia w płatnościach są obecnie znacząco dłuższe niż same terminy płatności, to problem bezpieczeństwa wierzytelności staje się kluczowy dla utrzymania płynności finansowej i ciągłości funkcjonowania firmy. Problem braku płynności - w skali makro - jest poważny między innymi dlatego, że jej utrata przez dany podmiot oznacza również trudności finansowe jego dostawców i kooperantów, którzy też przecież muszą regulować swoje zobowiązania. Jest więc rzeczą pewną, że zagadnienie bezpieczeństwa wierzytelności ma szerszy niż jednostkowy wymiar, i tak też należy je traktować. Szczególnego znaczenia bezpieczeństwo wierzytelności nabiera w okresie złej koniunktury gospodarczej, a właściwie jeszcze wcześniej. W takim momencie ze szczególną siłą na plan pierwszy wysuwa się problem utrzymania płynności finansowej podmiotu. Wykorzystanie w tym czasie odpowiednich narzędzi decyduje nierzadko o możliwości przetrwania ciężkich czasów, tym bardziej że ze względu na ogólny wzrost poziomu ryzyka i wszechobecny na rynku kryzys zaufania dostęp do pieniądza bankowego staje się utrudniony. W takich warunkach narzędziami sprzyjającymi utrzymaniu płynności są rozwiązania umożliwiające transfer ryzyka, rozproszenie strat oraz zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania niezbędnego poziomu finansowania zewnętrznego. Wszystkie wymienione funkcje mogą być wypełniane przez ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych. Jeśli więc jako element wpływający na wartość sprzedaży rozumieć wspomnianą na wstępie efektywność działania, to niewątpliwie właściwie wykorzystywane narzędzie, jakim jest ubezpieczenie wierzytelności, służy zarówno zwiększaniu wartości sprzedaży, jak i budowaniu wartości firmy. Jednak samo proste wykorzystanie ubezpieczenia wierzytelności to już przeszłość. Rosnąca presja na jakość zarządzania aktywami, która jest weryfikowana szczególnie intensywnie w okresach spowolnienia gospodarczego wymaga już bardziej złożonych działań. Z tego też względu ważne jest uruchomienie kolejnego etapu budowania wartości firmy, wymagającego zmian o charakterze jakościowym w filozofii zarządzania aktywami - chodzi o wykorzystanie efektu synergii, tj. uzyskanie dodatkowych korzyści przez firmę poprzez skorelowanie jednoczesnego działania kilku procesów leżących w sferze zainteresowania nie tylko ubezpieczycieli, lecz również banków i innych instytucji finansujących działalność przedsiębiorstw. Dzięki współdziałaniu między ubezpieczycielem a sektorem bankowym i podmiotem gospodarczym i równoczesnym wykorzystaniu działania ich produktów powstaje synergia wiarygodności i wartości. Ubezpieczyciel - poprzez umowę ubezpieczenia wierzytelności - potwierdza wiarygodność partnerów handlowych (odbiorców) ubezpieczającego; tym samym potwierdza jego wiarygodność finansową, w razie nieoczekiwanych zdarzeń ma on bowiem zapewnione skompensowanie poniesionych szkód wynikających z braku płatności. W ten sposób zwiększa się skłonność banków do finansowania ubezpieczającego, a więc poprawia jego możliwości generowania przychodów i zysku, czyli podnosi jego wartość. Ponad 20 lat doświadczeń gospodarki rynkowej w Polsce - mimo nie do końca rozpowszechnionej świadomości dotyczącej racjonalności stosowania dostępnych narzędzi finansowych - dowodzi, iż ubezpieczenie wierzytelności pieniężnych jest wciąż produktem rozwojowym i coraz częściej pożądanym przez przedsiębiorstwa, które wykorzystują je do kreowania wartości dodanej w procesie sprzedaży swoich towarów i usług. Proste wykorzystanie ubezpieczenia wierzytelności to już przeszłość. Rosnąca presja na jakość zarządzania aktywami wymaga już bardziej złożonych działań.

Uwaga rodzice, ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne!

Jestem samotną matką z trójką dzieci w wieku szkolnym i każdy wrzesień wiąże się dla mnie z dużymi wydatkami. Najstarsza córka, która poszła do pierwszej klasy gimnazjum, przyniosła wiadomość, że trzeba wpłacić 50 zł na ubezpieczenie szkolne. Co będzie, jeśli nie zapłacę? Czy dziecko nie będzie w szkole bezpieczne? - pyta pani Karolina. Przepisy oświatowe nie regulują problemu ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły. Nie ma też żadnego innego przepisu, który nakazywałby to robić. Zgodnie z prawem organ prowadzący szkołę oraz sprawujący nadzór pedagogiczny mają obowiązek zapewnienia warunków bezpiecznego pobytu dzieci w szkole, a na jej dyrektorze i nauczycielach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zarówno w czasie zajęć organizowanych na terenie placówki, jak i poza nią. Ubezpieczenie w ramach szkolnej polisy nie jest więc obowiązkowe i nikt nie ma prawa zmusić rodziców do jego wykupienia. To dodatkowe zabezpieczenie ucznia w razie nieszczęśliwego wypadku. Gdyby dziecko doznało poważniejszego urazu o dowolnej porze i w dowolnym miejscu w Polsce, rodzice dostaną odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, np. za złamaną rękę lub nogę. Nie zwalnia ono jednak personelu szkoły z odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest zazwyczaj zawierane jako ubezpieczenie grupowe, bo jest po prostu tańsze. Ponieważ stroną jest szkoła, to rodzice nie mają wpływu na warunki ubezpieczenia, ale oczywiście mają prawo je poznać. Nie muszą też informować szkoły, z jakiego powodu nie chcą lub nie mogą opłacać dziecku ubezpieczenia. Gdyby jednak na przeszkodzie stały koszty, warto placówkę o tym zawiadomić, gdyż firma ubezpieczeniowa pozostawia do decyzji dyrektora określoną liczbę ubezpieczeń bezskładkowych, tzw. gratisów, co daje szansę objęcia ubezpieczeniem wszystkich uczniów.

Towarzystwa mogą zmienić zasady gry!

Przyłączenie się do systemu bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych leży w interesie ubezpieczycieli Uruchomienie systemu likwidacji szkód komunikacyjnych za pośrednictwem ubezpieczyciela poszkodowanego, a nie sprawcy, będzie rewolucją zarówno dla klientów, jak i zakładów ubezpieczeń. Jej inicjatorem jest Polska Izba Ubezpieczeń, która przedstawiła koncepcję systemu likwidacji bezpośredniej szkód z polis OC oraz zapowiedziała jej wdrożenie w przyszłym roku. Chodzi o to, żeby osoba poszkodowana w wypadku samochodowym zgłaszała się po prostu do swojego ubezpieczyciela, który przeprowadzi likwidację szkody. Do tej pory o odszkodowanie musieliśmy wnioskować w firmie, w której ubezpieczony był sprawca wypadku. Pojawiają się wątpliwości, czy takie korzystne dla klienta rozwiązania, wypracowywane przez samorządy branżowe, przyjmą się jako rozwiązanie systemowe. Np. rozwiązanie opracowane przez Związek Banków Polskich, które miało umożliwić zmianę konta przy jednej wizycie w banku, nie znalazło szerokiego zastosowania. W mojej ocenie system bezpośredniej likwidacji szkód, zaproponowany przez PIU, ma znacznie większe szanse powodzenia. Głównie dlatego, że jego beneficjentami, obok klientów, będą sami ubezpieczyciele. Dlaczego? Do tej pory najważniejszym obszarem konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC była cena. Wielu klientów, wybierając ubezpieczenie, kieruje się wyłącznie lub głównie ceną, bo przecież na końcu to i tak nie oni korzystali z odszkodowania. Takie elementy jak zakres ubezpieczenia, wiarygodność ubezpieczyciela, szybkość procesu likwidacji szkody czy jakość świadczonych usług były dla nich bez znaczenia. W konsekwencji na rynku toczyła się zażarta wojna cenowa, a firmy koncentrowały swoją uwagę na szukaniu sposobów obniżenia ceny polisy. Jeśli system zaproponowany przez PIU zostanie wdrożony, cena przestanie być jedynym parametrem uwzględnianym przy wyborze polisy. Wiele korzyści, które całemu sektorowi może przynieść bezpośrednia likwidacja szkód, łatwo dostrzec na innych rynkach, na których ten system już funkcjonuje. W Hiszpanii od 1997 r., po wprowadzeniu bezpośredniej likwidacji, średni czas likwidacji szkody spadł z 30 do 9 dni. We Francji jest on jeszcze krótszy - średnio od momentu wypadku do usunięcia szkody mija zaledwie 5 dni. Dodatkowo dramatycznie zmniejszyła się liczba spraw sądowych wszczynanych przez niezadowolonych klientów. Z kolei we Włoszech sam urząd antymonopolowy orzekł, że system likwidacji bezpośredniej sprzyja konkurencji i interesom konsumentów. Również w Polsce wdrożenie systemu bezpośredniej likwidacji może przynieść podobne korzyści. Warunkiem sukcesu będzie zaangażowanie firm ubezpieczeniowych w wypracowanie rozwiązania najlepiej dopasowanego do rynku polskiego. Mają już dobry przykład - mogą się wzorować na powstałej niedawno koalicji banków, które postanowiły współdziałać po to, by stworzyć jednolity standard płatności mobilnych.

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym będą bezpieczniejsze...

Kupując polisę na życie z UKF, dostaniemy jasną informację o produkcie, jego cenie i ryzyku strat Polska Izba Ubezpieczeń przyjęła rekomendację dobrych praktyk informacyjnych odnoszącą się do ubezpieczeń z UFK. Wynika z niej, że do każdego produktu będzie musiała być dołączona karta z wyjaśnieniami. - Spodziewamy się, że w niektórych przypadkach spadną ceny tego ubezpieczenia, klientowi łatwiej będzie bowiem zapytać o koszty wiążące się z zakupem polisy i wybrać najlepszą dla siebie - wyjaśnia Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU. Izba postanowiła przygotować rekomendację po tym, jak w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba skarg Polaków do rzecznika ubezpieczonych na zakłady sprzedające polisy na życie z UFK. Do biura rzecznika napłynęło ich w całym roku ok. 300 - dwa razy więcej niż w 2011 r. Ludzie skarżyli się, że na polisach z UFK zarabiają banki i towarzystwa, ale nie ci, którzy ulokowali w nich środki. Jeden z ubezpieczonych informował np., że po ośmiu latach z zainwestowanych 40 tys. zł dostał 12 tys. zł. Najwięcej stracili ci, którzy musieli rozwiązać umowę o polisę z UFK przed terminem. Jeden ze skarżących stracił 250 tys. zł, czyli całą wpłaconą kwotę. Jak to możliwe? Okazało się, że opłata likwidacyjna w ciągu pierwszych trzech lat od momentu zawarcia umowy wynosi 100 proc. wpłaconych środków. W ocenie PIU wynikało to z niedoinformowania klientów. Teraz w karcie produktu wszystkie te informacje będą wyeksponowane w czytelnych tabelach. Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego znajdą się też w niej szczegółowe dane dotyczące opłat za zarządzanie, dystrybucję i ryzyka utraty wszystkich pieniędzy w razie wcześniejszego zakończenia umowy. Język, jakim zostanie ona napisana, ma być prosty, dla wszystkich zrozumiały, nie można w niej używać terminologii ubezpieczeniowej. - Nie chcemy nikomu narzucać żadnych limitów, nie chcemy regulować swobodnej gry rynkowej, my tylko stawiamy na transparentność - zapewnia Łuczyński. Rekomendacja nie będzie narzucana zakładom, od nich samych będzie zależało, czy ją przyjmą. - Do końca września będziemy sondować, kto do niej przystąpi - zaznacza Łuczyński. - Liczymy, że do końca roku zdecydują się stosować rekomendację wszyscy ubezpieczyciele, tym bardziej że KNF będzie uwzględniać dołączanie karty produktu do ubezpieczenia na życie z UFK przy ocenie działalności zakładu - dodaje. Od maja przyszłego roku nadzór będzie informował, które towarzystwa będą się stosować do rekomendacji. KNF zadeklarowała, że roześle do wszystkich firm pismo popierające rekomendację PIU. Zaznaczy w niej, że jest ona zgodna z unijnymi zaleceniami dotyczącymi przygotowania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z funduszami kapitałowymi. Komisja Europejska opracowuje właśnie regulacje dla rynku ubezpieczeniowego pod nazwą Packaged Retail Investment Products. Jeśli nasze zakłady nie przyjmą rekomendacji PIU, i tak wcześniej czy później będą musiały się podporządkować unijnym regulacjom. Nowy dokument nie będzie zaś stosowany przy oferowaniu produktów strukturyzowanych powiązanych z UFK. Powód? Według PIU przy ich sprzedaży nie występuje aż tak duże ryzyko utraty oszczędności, jak przy ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

UMOWA UBEZPIECZENIA

§ 1

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 7 Assistance Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej "Ergo Hestią", w zakresie działania swego przedsiębiorstwa, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanymi dalej "Ubezpieczającymi".

2. Ubezpieczonym w umowach ubezpieczenia zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

DEFINICJE

§ 2

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej w § 3.

§ 3

1. Awaria - wadliwe funkcjonowanie urządzenia spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, z wyłączeniem konieczności uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi urządzenia.

2. Centrum Alarmowe - podmiot, który w imieniu Ergo Hestii organizuje usługi Assistance.

3. Dowóz leków, żywności - organizacja dostawy podstawowych artykułów żywnościowych i higienicznych, a także leków Ubezpieczonemu lub osobie bliskiej, który nie może, według opinii lekarza Centrum Alarmowego, opuszczać miejsca pobytu; leki wydawane na receptę dostarczane są pod warunkiem przekazania przez Ubezpieczonego lub osobę bliską przedstawicielowi Centrum Alarmowemu prawidłowo wystawionej przez lekarza Ubezpieczonemu lub osobie bliskiej recepty na dany lek.

4. Dozór mienia - organizacja i pokrycie kosztów usługi ochrony mienia, jeżeli zachodzi konieczność zabezpieczenia mienia w miejscu zamieszkania przed powstaniem dalszych szkód.

5. Informacja medyczna - udzielenie informacji o służbie zdrowia dotyczących np. placówek medycznych, numerów telefonów do lekarzy o różnych specjalizacjach oraz dokonanie rezerwacji niezbędnych wizyt lekarskich.

6. Lokal zastępczy - udostępniony lokal znajdujący się w okolicy domu/mieszkania wskazanego w umowie ubezpieczenia, umożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli na jednego członka gospodarstwa domowego przypada 15 m2 powierzchni użytkowej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 30 m2. W ramach usługi, Ergo Hestia organizuje i pokrywa koszty najmu lokalu zastępczego do dnia, w którym dom jednorodzinny lub mieszkanie wskazane jako miejsce zamieszkania ponownie nadaje się do zamieszkania, jednak nie dłużej niż 90 dni.

7. Miejsce zamieszkania - adres Ubezpieczonego wskazany w polisie ubezpieczeniowej.

8. Mienie - przedmioty materialne należące do Ubezpieczonego, w tym nieruchomości, stałe elementy i mienie ruchome.

9. Mienie ruchome - należące do Ubezpieczonego lub osób mu bliskich prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe:

1) urządzenia i przedmioty użytku domowego, zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,

2) meble wszelkiego rodzaju (z wyłączeniem wbudowanych na stałe),

3) sprzęt audiowizualny, fotograficzny i inny sprzęt elektroniczny oraz instrumenty muzyczne,

4) wartości pieniężne,

5) wózki inwalidzkie niepodlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,

6) sprzęt turystyczny i sportowy,

7) produkowana seryjnie broń wszelkiego rodzaju,

8) części do samochodów, motocykli i motorowerów.

Do mienia ruchomego zalicza się także rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostały mu wypożyczone lub użyczone przez zakład pracy, organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną (z wyłączeniem osób fizycznych), o ile wypożyczenie to lub użyczenie zostały udokumentowane lub potwierdzone na piśmie przez wypożyczającego.

10. Nagłe zachorowanie - stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający natychmiastowej pomocy medycznej.

11. Naprawa sprzętu komputerowego/AGD/RTV - w razie wystąpienia w miejscu zamieszkania awarii:

1) organizacja i pokrycie kosztów pomocy specjalisty zajmującego się naprawą konkretnego sprzętu lub w przypadku sprzętu komputerowego informatyka, w celu dokonania naprawy w miejscu zamieszkania,

2) organizacja i pokrycie kosztów transportu sprzętu do i z najbliższego serwisu naprawczego jeżeli naprawa w miejscu zamieszkania nie jest możliwa. Koszty naprawy w serwisie pokrywa Ubezpieczony.

3) pokrycie kosztów wykonania usługi naprawy, jeżeli naprawa jest ekonomicznie uzasadniona; Warunkiem dokonania naprawy jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego roku produkcji uszkodzonego sprzętu poprzez przedstawienie dowodu zakupu, gwarancji lub innego dokumentu potwierdzającego wiek urządzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości wiek sprzętu może zostać zweryfikowany także przez specjalistę wskazanego przez Ergo Hestię w oparciu o prawdopodobieństwo wyprodukowania danego modelu urządzenia w odpowiednim roku.

12. Natychmiastowy powrót do domu - organizacja i pokrycie kosztów powrotu Ubezpieczonego oraz osób bliskich do miejsca zamieszkania (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczonemu biletów pierwszej klasy na pociąg, biletów autobusowych lub biletów lotniczych o ile koszt ich zakupu jest porównywalny z kosztem zakupu biletów na pociąg lub autobus.), jeżeli w momencie powstania szkody Ubezpieczony znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną - organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla dzieci w wieku do 16 lat lub osób niesamodzielnych zamieszkujących wspólnie z Ubezpieczonym, jeżeli okres zakładanej hospitalizacji wynikającej z nagłego zachorowania Ubezpieczonego będzie dłuższy niż 48 godzin.

14. Opieka nad zwierzętami -

1) w ubezpieczeniu SOS Assistance - organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla zwierząt domowych,

2) w ubezpieczeniu Medical Assistance - organizacja i pokrycie kosztów opiekuna dla zwierząt domowych Ubezpieczonego, które znajdują się w miejscu jego pobytu jeżeli okres zakładanej hospitalizacji wynikającej z nagłego zachorowania Ubezpieczonego będzie dłuższy niż 48 godzin, w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia przeznaczonej na tę usługę organizacja i pokrycie kosztów transportu tych zwierząt do osoby wskazanej przez Ubezpieczonego albo do najbliższego schroniska dla zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Osoby bliskie - małżonek, osoby pozostające w konkubinacie, rodzeństwo, wstępni, zstępni, teściowie, zięciowie i synowe, ojczym, macocha, pasierb, przysposobieni i przysposabiający, na stałe zamieszkujący wspólnie z Ubezpieczonym.

16. Osoby trzecie - wszystkie osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia.

17. Pomoc domowa - organizacja i pokrycie kosztów pomocy domowej dla Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, który nie może, według opinii lekarza Centrum Alarmowego, sam wykonywać obowiązków domowych.

18. Pomoc interwencyjna specjalisty - organizacja i pokrycie kosztów wykonania usługi, jeżeli jednocześnie zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do uniemożliwienia powiększania się rozmiarów szkody lub powstania dalszych szkód w miejscu zamieszkania.

19. Pomoc psychologa - organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa, maksymalnie za 5 wizyt łącznie na jedno zdarzenie dla Ubezpieczonego i osób bliskich, niezależnie od ilości osób korzystających z wizyty psychologa.

20. Powiadomienie rodziny - w przypadku niespodziewanej hospitalizacji Ubezpieczonego lub osoby bliskiej i na jego wniosek podjęcie starań mających na celu powiadomienie o zaistniałym wypadku rodziny oraz zakład pracy Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, jak również za jego zgodą może na bieżąco informować rodzinę o jego stanie zdrowia.

21. Przegląd instalacji kominowych lub gazowych - organizacja przeglądu instalacji kominowej lub gazowej, koszt wykonania usługi przeglądu pokrywa Ubezpieczony.

22. Przewóz dzieci - organizacja i pokrycie kosztów przewozu dzieci do szkoły, przedszkola, żłobka i z powrotem, pod warunkiem że Ubezpieczony lub osoba bliska, według opinii lekarza Centrum Alarmowego sam nie może prowadzić samochodu.

23. Przewóz osób - organizacja i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego oraz osób bliskich wraz z podręcznym bagażem, do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również późniejszego powrotu do miejsca zamieszkania - poprzez zakup i dostarczenie Ubezpieczonemu biletów pierwszej klasy na pociąg, biletów autobusowych lub biletów lotniczych o ile koszt ich zakupu jest porównywalny z kosztem zakupu biletów na pociąg lub autobus.

24. Składowanie mienia - organizacja i pokrycie kosztów składowania mienia należącego do Ubezpieczonego lub osób bliskich.

25. Specjalista - hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, technik urządzeń grzewczych, stolarz, szklarz, elektronik, technik urządzeń alarmowych i domofonowych.

26. Sprzęt AGD/RTV - urządzenia gospodarstwa domowego o wartości powyżej 200 PLN zakupione jako fabrycznie nowe nie wcześniej niż 5 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

27. Sprzęt komputerowy - należący do Ubezpieczonego lub osób bliskich prowadzących wspólne z nim gospodarstwo domowe sprzęt przeznaczony do użytku domowego typu:

1) drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, monitory, skanery, plotery,

2) komputery przenośne (laptopy, notebooki), palmtopy,

3) komputery stacjonarne,

4) urządzenia komputerowe wchodzące w skład lub współpracujące z komputerami przenośnymi lub stacjonarnymi, w szczególności: procesory z urządzeniami chłodzącymi, dyski twarde, pamięci komputerowe, karty: graficzne, video, rozszerzeń; modemy, urządzenia sieciowe, tunery TV, urządzenia zasilające, napędy (np. DVD, CD),

5) urządzenia audio-wizualne takie jak: projektory multimedialne, głośniki, kamery internetowe, karty dźwiękowe, słuchawki, mikrofony, urządzenia peryferyjne, z wyłączeniem stacji dysków elastycznych i optycznych. 28. Stałe elementy - elementy zamontowane lub wbudowane w domu jednorodzinnym, mieszkaniu lub budynku gospodarczym w sposób trwały, uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi, w szczególności:

1) meble wbudowane,

2) sprzęt zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego,

3) elementy zabudowy wewnętrznej np. antresole, piece i kominki oraz ścianki działowe o konstrukcji szkieletowej (np. gipsowo - kartonowe), a w mieszkaniach także schody,

4) okna i drzwi zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie z oszkleniem i zamknięciami), parapety wewnętrzne,

5) wszelkie instalacje np. wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa lub grzewcza wraz z wyposażeniem,

6) elementy dekoracyjne, np. tynki wewnętrzne, powłoki malarskie, wszelkiego rodzaju okleiny czy wykładziny sufitów, ścian, schodów i podłóg,

7) zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej.

29. Szczepienie - organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarza lub pielęgniarki, w celu dokonania szczepienia.

30. Szkoda - utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia bezpośrednio wskutek wypadku objętego umową ubezpieczenia lub jego awaria, za jedną szkodę uważane są wszystkie uszkodzenia, utraty lub zniszczenia oraz awarie mienia powstałe wskutek tego samego wypadku i mające miejsce w tym samym czasie.

31. Transport Mienia - organizacja i pokrycie kosztów transportu mienia Ubezpieczonego oraz osób bliskich, pojazdem o ładowności do 3,5 tony, z miejsca zamieszkania do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

32. Transport medyczny - organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego Ubezpieczonego lub osoby bliskiej:

1) z miejsca pobytu do szpitala w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zaleceniami lekarza przysłanego przez Centrum Alarmowe w porozumieniu z lekarzem prowadzącym leczenie Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,

2) ze szpitala do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanego przez Ubezpieczonego lub osoby bliskiej po zakończonym leczeniu. Ergo Hestia nie pokrywa kosztów transportu medycznego, jeżeli mogły one być zorganizowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

33. Transport opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych - organizacja i pokrycie kosztów transportu opiekuna do dzieci lub osób niesamodzielnych zamieszkujących wspólnie z Ubezpieczonym bądź transportu tych dzieci i osób do wskazanego opiekuna zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli okres zakładanej hospitalizacji wynikającej z nagłego zachorowania Ubezpieczonego będzie dłuższy niż 48 godzin.

34. Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wskazana jako ubezpieczony w umowie ubezpieczenia, na której rzecz została zawarta umowa ubezpieczenia.

35. Usługi informacyjne - udzielenie informacji o numerach telefonów służb publicznych oraz usługodawców działających w rejonie najbliższym miejsca zamieszkania.

36. Usługi dodatkowe - organizacja dowolnych (w granicach norm prawnych i szeroko rozumianych dobrych obyczajów) świadczeń na życzenie Ubezpieczonego.

37. Wandalizm - rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w rozumieniu ust. 17, również zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem.

38. Wizyta lekarza - organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.

39. Wizyta pielęgniarki - organizacja i pokrycie kosztów wizyty i dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, w celu zapewnienia opieki zgodnej z zaleceniami lekarza Centrum Alarmowego.

40. Wyczynowe uprawianie sportu:

1) uprawianie dyscyplin sportowych w ramach zarejestrowanych sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych z wyłączeniem zajęć Szkolnych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych, w których posiada się członkowstwo oraz które prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych

2) uczestniczenie w wyprawach lub ekspedycjach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

41. Wypadek - niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie Ubezpieczonego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, takie jak:

1) zdarzenie losowe (w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) - w ubezpieczeniu SOS Assistance,

2) zdarzenie losowe (w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) lub awaria - w ubezpieczeniu Home Assistance,

3) nagłe zachorowanie - w ubezpieczeniu Medical Assistance.

42. Zaliczka na poczet odszkodowania - udzielenie natychmiastowej wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania z ubezpieczenia Hestia 7 w wysokości do 5.000 PLN.

43. Zdarzenia losowe:

1) akcja ratownicza - działania podjęte w celu zapobieżenia zagrażającej bezpośrednio szkodzie lub w celu złagodzenia jej skutków, łącznie z działaniami nieskutecznymi, o ile działania te były odpowiednie do występujących okoliczności, w tym w szczególności takie działania jak akcja gaśnicza, wyburzenie lub odgruzowanie,

2) dym i sadza - zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu zamieszkania urządzeń, eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi,

3) grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu,

4) huk ponaddźwiękowy - działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas przekraczania prędkości dźwięku,

5) huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s, wyrządzającego masowe szkody, wystąpienie tego zjawiska winno być potwierdzone przez IMiGW, a w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu; pojedyncze szkody uważa się za powstałe na skutek huraganu tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu,

6) lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu lub kamieni ze stoków górskich,

7) napór śniegu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące uszkodzenie lub zawalenie się mienia,

8) osunięcie się ziemi - niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach,

9) powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i stojących lub w następstwie podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10) pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,

11) przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna - gwałtowny wzrost napięcia w sieci elektrycznej i elektronicznej powstały wskutek wyładowań atmosferycznych,

12) trzęsienie ziemi - niewywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu,

13) uderzenie pioruna - działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,

14) uderzenie pojazdu - uderzenie przez pojazd w ubezpieczone mienie, definicja nie obejmuje pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność oraz szkód w pojazdach lub ich ładunku,

15) upadek drzewa - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się rosnących drzew lub ich części na mienie,

16) upadek masztu - niebędące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się masztu na mienie,

17) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego oraz upadek ich części lub ładunku,

18) spływ wód po zboczach - zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach lub zboczach,

19) wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,

20) zalanie - następstwo działania cieczy, powstałe wskutek:

a) opadów atmosferycznych, tj. wodą pochodzącą z naturalnych opadów w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu,

b) wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej,

c) wydostania się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, wirówki lub zmywarki na skutek ich awarii,

d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej,

e) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci wskazanych w ppkt b),

f) działania osób trzecich,

g) wydostania się wody ze stłuczonego akwarium,

h) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,

21) zapadanie się ziemi - obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie.

44. Zwierzęta domowe - zwierzęta zwyczajowo hodowane w warunkach domowych, takie jak psy, koty, rybki akwariowe, z wyłączeniem zwierząt hodowanych w celach handlowych lub gospodarczych.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

§ 4

1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ergo Hestię, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

2. Umowa ubezpieczenia Hestia 7 Assistance może zostać zawarta w zakresie:

1) SOS Assistance,

2) Home Assistance,

3) Medical Assistance.

3. Ubezpieczenie Medical Assistance może być zawarte w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.

4. W ubezpieczeniu Medical Assistance ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca pobytu, natomiast w Home Assistance wyłącznie wypadki występujące w miejscu zamieszkania.

5. Usługi przysługujące w ramach ubezpieczenia SOS Assistance, Home Assistance i Medical Assistance są realizowane w ciągu czterech godzin od zgłoszenia wypadku objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. Usługi naprawy sprzętu komputerowego/AGD/RTV w ramach Home Assistance realizowane są najpóźniej w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.
Ergo Hestia
ul. Witosa 25, Olsztyn, Warmińsko-Mazurskie.
Telefon: 698838495, 896512097 http://www.hestiaolsztyn.pl
Ubezpieczenie Olsztyn | Hestia Olsztyn | Ubezpieczenie