Demotywatory

Tweet

Ubezpieczenia Olsztyn | MTU Olsztyn | Ubezpieczenia

Nieopłacona polisa nie potwierdza ubezpieczenia.

Zapłacenie pierwszej raty składki za polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) wystarczy, by uznać ją za opłaconą, jeśli kolejny termin jest odroczony. Odroczony termin płatności... Jednym z warunków stawianych w przetargach jest obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jego spełnianie potwierdza opłacona polisa lub inny dokument. Polisa musi być opłacona na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowanie. Późniejsze wypełnienie tego obowiązku nie może być uznane za spełnianie warunku, nawet jeśli po opłaceniu ochrona obowiązywałaby wstecz. Nie można więc uznać za opłaconą w rozumieniu przepisów polisę, której termin płatności jest odroczony i upływa po terminie otwarcia ofert. Uzupełniany na wezwanie dokument także musi potwierdzać opłacenie polisy na dzień składania ofert. Początek ochrony ubezpieczeniowej... Zamawiający może żądać jedynie tych składek, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania ofert lub wniosków. Ustawa - Prawo zamówień publicznych ani rozporządzenia wykonawcze nie ustanawiają przepisów szczególnych w stosunku do regulacji kodeksu cywilnego, które nakazywałyby uznać, że konieczne jest opłacenie wszystkich rat składki. Zgodnie z przepisem art. 814 par. 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się co do zasady z dniem opłacenia pierwszej raty składki. Jeżeli w umowie ubezpieczenia postanowiono, że uiszczenie składki następować będzie w oznaczonych w ratach, wówczas pierwsza rata składki, płatna przy zawarciu umowy ubezpieczenia, skutkuje rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Wpłata pierwszej raty jest wystarczająca do osiągnięcia celu umowy ubezpieczenia, której zawarcia wymaga zamawiający. Wykonawca zostaje wówczas objęty ochroną ubezpieczeniową na wskazaną przez zamawiającego sumę i nie zmienia tego fakt, że data uiszczenia kolejnej raty składki jest określona przez konkretne zdarzenie w postaci zawarcia umowy w ramach danego zamówienia publicznego. Postanowienie powyższe nie powoduje bowiem w żaden sposób wstrzymania ochrony ubezpieczeniowej. Inny dokument potwierdzający... Posiadanie ubezpieczenia OC można potwierdzić także innym niż polisa dokumentem (np. tymczasowym zaświadczeniem wystawionym przez ubezpieczyciela). Z jego treści (lub z załączonych dodatkowo dokumentów) musi wynikać, że składka na ubezpieczenie została opłacona. Użyte bowiem przez ustawodawcę określenie "opłacona" odnosi się bowiem nie tylko do pojęcia "polisa", ale również do objętego koniunkcją "innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia". W świetle obowiązujących przepisów nieopłaconej polisy nie można zakwalifikować do katalogu innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.